Current issue

№1-2, 2018

Read

Editorial Council

B.А. Aynabekova (Kazakhstan),
R.S. Bakhtyarov (Sankt-Peterburg),
А.I. Vorobiev (Moscow),
V.G. Gerasimov (Yaroslavl),
G.P. Kotelnikov (Samara),
V.Kh. Khavinson (Sankt-Peterburg),
V.V. Cheltsov (Moscow),
А.I. Yakovlev (Moscow),
О.G. Yakovlev (Samara)